De områden vi verkar i

Vi delar in och konkretiserar våra ambitioner för Umeå i tre verksamhetsområden. Alla områden har sin egen nischade expertkunskap och kompetens men arbetar i nära samarbete med varandra.

Balticgruppen Utveckling bedriver fastighetsutveckling i tidiga skeden av processen, vilket bland annat innebär utredning av exploateringsfrågor, planering, förhandlingar, myndighetskontakter och mycket annat som föregår själva byggandet.

Balticgruppen Fastighet förvaltar fastigheter i Umeå sedan 1987. Balticgruppen Fastighet ansvarar för den löpande förvaltningen av företagets fastighetsbestånd av lokaler, butiker, samhällsfastigheter och bostäder i Umeå.

Balticgruppen Bygg är ett management- och byggentreprenadföretag som hanterar hela processen från idé till färdigt hus. Inom affärsområdet bedrivs även hyresgästanpassningar, ny- och ombyggnationer, i huvudsak inom företagsgruppen.

Övriga verksamheter

Balticgruppen engagerar sig i en rad andra verksamheter. Bland dessa finns fastighetsbolaget Gazette som ägs tillsammans med Västerbottens Kuriren.

Miljöteknikbolaget Envix AB är ett dotterbolag till Balticgruppen Bygg. De arbetar främst med inventeringar och saneringar av förorenad mark- och vattenmiljöer. Envix kunder finns inom den privata och offentliga sektorn; exempelvis staten, kommuner, fastighetsägare samt gruv- och entreprenadbolag.